§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi telemedycznej dostępnej w Portalu www.recepta.expert prowadzonym i zarządzanym przez KA-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KAMIEŃ POLNY, numer 6A, 05-806, PĘCICE MAŁE, REGON: 522389761, NIP: 5342652441. Warunkiem korzystania z w/w usług jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie Regulaminu. Skorzystanie z usługi oferowanej w Portalu www.recepta.expert stanowi potwierdzenie zapoznania się
i akceptacji Regulaminu. Konieczne jest też zapoznanie się z Polityką prywatności, gdzie znajdują się informacje
o sposobach gromadzenia i przetwarzania informacji o Pacjentach i zgodności działań z RODO.

§ 2 Definicje

Następującym zwrotom, określeniom i pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:

  1. E-recepta – recepta wydana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami określonymi w §14 ust. 1 pkt 11 i pkt 15, b) Lekarz – osoba świadcząca usługę telemedyczną, wykonująca zawód zgodnie z przepisami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5, posiadająca niezbędne i wymagane w w/w przepisach kwalifikacje,

c) Portal www.recepta.expert – portal telemedyczny, platforma technologiczna obejmująca infrastrukturę do kontaktu Lekarza z Pacjentem w czasie rzeczywistym poprzez transmisję danych online audio i video, telefonicznie lub przy użyciu innych technologii w celu korzystania z Usługi telemedycznej, zapewniająca także informacje o usługach,

d) Usługa telemedyczna – usługa świadczenia opieki zdrowotnej na odległość z wykorzystaniem Portalu www.recepta.expert tj. bez naocznego i bezpośredniego badania Klienta, obejmująca wszelkie świadczenia, których charakter i specyfika pozwalają przyjąć, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta mogą one być udzielane w takim trybie,

e) Pacjent – osoba fizyczna korzystająca z Portalu www.recepta.expert, która tym samym akceptuje niniejszy Regulamin,

§ 3 Świadczeniodawca usług telemedycznych

1. Świadczeniodawcą Usługi telemedycznej określonych w §2 pkt e) jest KA-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KAMIEŃ POLNY, numer 6A, 05-806, PĘCICE MAŁE, REGON: 522389761, NIP: 5342652441.

2. Dane kontaktowe Świadczeniodawcy są także dostępne w Portalu www.recepta.expert

3. Świadczeniodawca zapewnia działanie i funkcjonowanie Portalu www.recepta.expert, tj. platformy technologicznej obejmującej infrastrukturę do kontaktu Lekarza z Pacjentem w czasie rzeczywistym poprzez transmisję danych online audio i video, telefonicznie lub przy użyciu innych technologii w celu korzystania z Usługi telemedycznej, zapewniającej także informacje o jego usługach.

§ 4 Rejestracja w Portalu www.recepta.expert

  1. Dla skorzystania z Usługi telemedycznej Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, płeć, dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania, adresu e-mail
    i numeru telefonu,
  2. Dla skorzystania z Usługi telemedycznej Pacjent jest zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń i wyrażenia podanej niżej zgody:

a) oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

b) oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje treść polityki prywatności,

c) oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje politykę cookies w Portalu www.recepta.expert

d) oświadczenie, iż podane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą i rzeczywistością,

e) oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Świadczeniodawcę,

3. Akceptując warunki użytkowania Portalu www.recepta.expert Pacjent potwierdza, że rozumie i zgadza się
z wskazaniem, iż:

a) Usługa telemedyczna może dostarczyć oczekiwanych korzyści z zastosowania telemedycyny dla opieki Pacjenta, ale Świadczeniobiorca nie gwarantuje Pacjentowi jak i nie zapewnia żadnych rezultatów czy poprawy stanu zdrowia,

b) przepisy prawa chroniące prywatność i bezpieczeństwo informacji dotyczących zdrowia mają zastosowanie także do Usługi telemedycznej, a Pacjent zapoznał się z polityką prywatności, która szczegółowo opisują te zagadnienia,

c) Pacjent potwierdza, iż rozumie i ma pełną świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie płatności za Usługę telemedyczną.

§ 5 Usługa telemedyczna

1. Usługa telemedyczna oferowana przez Świadczeniodawcę przy użyciu Portalu www.recepta.expert obejmuje udzielanie świadczeń przez Lekarzy, których charakter oraz specyfika potwierdza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta. mogą być udzielane na odległość. W szczególności dotyczy to konsultacji medycznych i wystawiania e-recept oraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych zakresów stanów chorobowych
i schorzeń.

2. Usługa telemedyczna oferowana przez Świadczeniodawcę w Portalu www.recepta.expert obejmuje świadczenia
udzielane przez Lekarza w zakresie poniższych specjalizacji

a) internista,

b) alergolog,

c) dermatolog i wenerolog,

d) lekarz medycyny pracy,

e) pediatra

f) ginekolog-położnik,

g) seksuolog,

lub w postaci porady pielęgniarskiej,

3. Usługa telemedyczna jest udzielana przez wykwalifikowanych Lekarzy, posiadających specjalizacje zgodne
z wymogami wykonywanego zawodu lub będących w trakcie specjalizacji,

4. Świadczeniodawca zobowiązuje się po udzieleniu Usługi telemedycznej do rzetelnego i starannego prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z przepisami określonymi w §19 ust. 1 pkt 10, która jest przechowywana i udostępniana przez Świadczeniodawcę zgodnie z jej treścią. Świadczeniodawca zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji z uwagi na ich określenie jako dane wrażliwe.

5. W ramach wykonywania Usługi telemedycznej Lekarz może omawiać z Pacjentem historię jego stanu zdrowia
i powziąć szczegółowe informacje w tym zakresie oraz przeprowadzić niezbędne badania w ten sposób. Na podstawie niezależnej decyzji Lekarza, a także z uwagi na powzięte informacje dotyczące historii choroby i stanu zdrowia, Pacjent może zostać zobowiązany do podanie dodatkowych informacji w inny określony przez Lekarza sposób.

6.W szczególności Usługa telemedyczna wykonywane przez Świadczeniodawcę poprzez Lekarza nie zastępuje leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej czy też opieki specjalistycznej. W wypadkach nagłych, w szczególności w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy w razie zaistnienia nagłej i powodującej obawy Pacjenta sytuacji dotyczącej jego stanu koniecznym jest niezwłoczne zgłoszenia się w celu uzyskania pomocy do stacjonarnej placówki medycznej. Wskazana powyżej sytuacja może zostać zalecona przez Lekarza w ramach wykonywanej Usługi telemedycznej.

§ 6 E-recepta

1. W ramach Usługi telemedycznej Lekarz może wystawić E-receptę po przeprowadzeniu konsultacji medycznej
w zakresie ustalonym indywidualnie przez Lekarza z zastrzeżeniem, że  E-recepta nie może obejmować leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Po wykonaniu Usługi telemedycznej E-recepta może zostać wydana jako wydruk lub zapisana w Internetowym Koncie Pacjenta.

3. W razie wydania dla Pacjenta wydruku, E-recepta może zostać wysłana za dodatkową opłatą poprzez operatora pocztowego na adres Pacjenta. Alternatywnie wydruk może zostać wysłany w pliku (format PDF) za pośrednictwem Portalu www.recepta.expert lub na wyraźny wniosek Pacjenta pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.

4. Dla skuteczności wydania E-recepty w sposób określony w §7 ust. 2 tj. zapisania jej w Internetowym Koncie Pacjenta niezbędnym jest dokonanie przez Pacjenta uprzedniej rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl, zgodnie z instrukcją i wymogami opisanymi w tym portalu Powyższe umożliwia Pacjentowi odbiór leków w aptece na terenie RP.

5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż data ważności E-recepty jest liczona od daty jej wystawienia dla następujących kategorii leków:

a) dla antybiotyków – 7 dni;

b) dla preparatów immunologicznych – 120 dni;

c) wszystkie pozostałe leki – 30 dni

6. Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania E-recepty
w konkretnej aptece, w razie jej prawidłowego wystawienia przez Lekarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także  na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta. Zakup i odbiór przepisanych leków należy do wyłącznego obowiązku Pacjenta.

7. Świadczeniodawca zastrzega, iż Lekarz może odmówić wydania E-recepty w razie zaistnienia przeciwwskazań medycznych jakie zaistniały w konkretnym przypadku w ocenie Lekarza. Lekarz nie wydaje e-recept na leki opioidowe oraz z grupy benzdodiazepin. Nie wystawiamy recept rpw.

8. Świadczeniodawca zastrzega, iż Lekarz może odmówić wydania E-recepty w razie powzięcia podejrzenia, że Pacjent przekazał nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne informacje.

9. Lekarze wykonują konsultacje w godzinach od 8 do 22, natomiast zamówienia Usługi telemedycznej przez Pacjentów w pozostałych godzinach będą obsługiwane niezwłocznie w kolejnym dniu.

10. Czas realizacji E-recepty jest uzależniony od obciążania Lekarza i może on wynosić od 1 minuty do 5 godzin.

11. Konsekwencją tego, iż w razie wniosku Lekarza o przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej lub wyników badań, powyższe nie zostaną doręczone Lekarzowi przez pacjenta w ciągu 24 godzin, E-recepta nie będzie mogła zostać wystawiona. Natomiast Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż powyższe oznacza w pełni prawidłowe wykonanie Usługi telemedycznej przez Świadczeniodawcę.

§ 7 Zobowiązania pacjenta

Pacjent w związku z korzystaniem z Usługi telemedycznej zobowiązuje się do:

a) podania prawdziwych, aktualnych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia, mając świadomość, iż podanie informacji nieprawdziwych, nieaktualnych, nierzetelnych i niekompletnych może negatywnie wpłynąć na świadczenie Usługi telemedycznej oraz niezwłocznego wskazania gdyby zadawane przez Lekarza pytania okazały się dla niego niezrozumiałe lub niejasne,

b) Zapoznawania się z wszelką korespondencją udostępnioną mu za pośrednictwem portalu przez Świadczeniodawcę,

c) Przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez Lekarza oraz zalecenia dołączone do leku.
W razie wątpliwości dotyczących zażywania lub dawkowania leków Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego  kontaktu z Lekarzem i Świadczeniodawcą lub innym lekarzem dostępnym w sposób tradycyjny.

d) Przyjęcia do wiadomości i stosowania się do decyzji Lekarza, która jest dla Pacjenta wiążąca i ostateczna. Reklamacje i zastrzeżenia Pacjenta co do stanowiska sformułowanego przez Lekarza nie będą rozpoznawane w ramach w ramach jednej i tej samej Usługi telemedycznej.

e) kontaktu z pogotowiem ratunkowym lub stacjonarną służbą zdrowia w razie podejrzenia nagłego zagrożenia zdrowia. Świadczeniodawca Usługi telemedycznej lub Lekarz może skontaktować się ze służbami medycznymi bez wyrażenia zgody przez Pacjenta w celu wezwania dla niego nagłej pomocy. W sytuacji przedłużającego się problemu technicznego i braku możliwości korzystania z Portalu www.recepta.expert Pacjent jest zobowiązany do skorzystania z pomocy pogotowia ratunkowego lub stacjonarnej służby zdrowia.

f) niezwłocznego informowania Lekarza lub Świadczeniodawcy w razie wystąpienia pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia efektów ubocznych na skutek zażycia przepisanego poprzez E-receptę leku lub braku skuteczności lub wystąpienia zakładanego efektu leku.

g) stosowania się do zaleceń i informacji zawartych w ulotce dołączonej do przepisanego poprzez E-receptę leku,

h) wyrażenia zgody na kontakt ze strony Świadczeniodawcy lub Lekarza w celu wykonania lub uzupełnienia świadczenia Usługi telemedycznej.

§ 8 Reklamacje

1. Pacjentowi ma prawo zgłaszania uwag czy też reklamacji dotyczących świadczenia Usługi telemedycznej przez Świadczeniodawcę lub dotyczących funkcjonowania Portalu www.recepta.expert,

2. Pacjent w związku z zgłoszeniem określonym w §8 ust. 1 winien:

1) podać dane wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, które pozwalają na identyfikację pacjenta, a także adres e-mail lub adres do korespondencji na który ma być wysłana odpowiedź na zgłoszenie lub reklamację,

2) określić szczegółowo przedmiot swojego zgłoszenia lub reklamacji;

3) wskazać datę świadczenia Usługi telemedycznej, która w ocenie Pacjenta została wykonana nieprawidłowo czy nienależycie lub datę wystąpienia problemu dotyczącego funkcjonowania Portalu www.recepta.expert,

3. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Świadczeniodawcy: info@recepta.expert

4. Rozpoznanie reklamacji przez Świadczeniodawcę nastąpi  niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji,

5. Odpowiedź na reklamację Pacjenta zostanie wysłana przez Świadczeniodawcę na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny,

§ 9 Rozliczenia

1. Ceny Usługi telemedycznej zamieszczone w Portalu www.recepta.expert są określone w wartości brutto w polskich złotych (PLN). Nie zawierają jednak dodatkowych kosztów, w tym dostawy, o ile taka jest niezbędna dla prawidłowej realizacji Usługi telemedycznej. Pacjent jest każdorazowo informowany o dodatkowych kosztach Usługi telemedycznej

2. Płatności dokonywane na rzecz Świadczeniodawcy z tytułu wykonania Usługi telemedycznej i kosztów dodatkowych odbywają się za pośrednictwem określonego w Portalu www.recepta.expert systemu płatności internetowych

3. W przypadku płatności dokonywanych na rzecz Świadczeniodawcy z tytułu wykonania Usługi telemedycznej, za termin zapłaty uznaje się termin uznania płatności na rachunku bankowym Świadczeniodawcy.

4. Wszelkie zwroty płatności na rzecz Pacjenta dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych.

5. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dokonaniem płatności i funkcjonowanie systemu płatności internetowych, leżące po stronie dostawców tych usług, systemu płatności internetowych lub banku.

§ 10 Odpowiedzialność Świadczeniodawcy

1. Świadczeniodawca nie wykonuje czynności z zakresu zarządzania medycznego i kontroli nad wykonaniem Usługi telemedycznej świadczonej na rzecz Pacjenta przez Lekarzy. Wszystkie diagnozy i usługi opieki zdrowotnej są świadczone i wykonywane wyłącznie przez Lekarza, który podpisał niezależną umowę z Świadczeniodawcą na udzielanie Usługi telemedycznej w zakresie świadczonych przez Świadczeniodawcę usług.

2. Lekarz wykonujący Usługę telemedyczną ponosi wyłączną odpowiedzialność za Usługę, zgodność z aktualną wiedzą medyczną oraz zgodność z wymaganiami mającymi zastosowanie do prawa wykonywania zawodu i posiadanych kwalifikacji. Świadczeniodawca nie świadczy samodzielnie Usługi telemedycznej, medycznej, lekarskiej i nie ponosi odpowiedzialności za treść porad, które uzyskał Pacjent w ramach usługi Telemdycznej za pośrednictwem Portalu www.recepta.expert.

3. Lekarz wykonuje Usługę telemedyczną w sposób samodzielny, bez nadzoru i zwierzchnictwa merytorycznego Świadczeniodawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność zawodową, prawną, finansową i cywilną wobec Pacjenta, któremu jest udzielana Usługa telemedyczna.

4. Lekarz ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę jaką poniósł Pacjent w związku z udzieloną Usługą telemedyczną.

5. Lekarz oraz Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z realizowanej Usługi telemedycznej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi było następstwem okoliczności, za które żadna z stron nie ponosi odpowiedzialności.

6. Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta nieprawdziwych, nieaktualnych, nierzetelnych i niekompletnych informacji, zwłaszcza w razie podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych, nierzetelnych i niekompletnych informacji lub danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

7. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usługi telemedycznej zgodnie z prawami pacjenta, aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta.

8.Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi telemedycznej przez Pacjenta w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, za szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjenta z Usługi telemedycznej w sposób sprzeczny z umową, regulaminem lub przepisami prawa, za działanie osób trzecich lub szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta, będących następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, na skutek działania siły wyższej oraz działania i zaniechania osób trzecich.

9. Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przyjmowania przepisanych w E-recepcie leków przez Pacjenta niezgodnie z zaleceniami Lekarza oraz informacjami zawartymi w ulotce.

10. Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, ataki hackerskie utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do Portalu www.recepta.expert lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zostać przeniesione na komputer lub telefon Pacjenta, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione, a poniesione w związku z korzystaniem przez Pacjenta z Portalu www.recepta.expert lub ściąganiem przez Pacjenta zawartości znajdującej się w Portalu www.recepta.expert lub na dowolnej stronie internetowej, do której odnośnik znajdował się w Portalu www.recepta.expert.

11. Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych do których odnośniki (linki) znajdują się w Portalu www.recepta.expert. Zamieszczenie odnośników w Portalu www.recepta.expert nie oznacza weryfikacji przez Świadczeniodawcę w/w stron internetowych. Świadczeniodawca Usługi telemedycznej nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z w/w stron internetowych.

12. Świadczeniodawca nie gwarantuje, że Portalu www.recepta.expert i umieszczone w nim treści, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany, chociaż będzie podejmował działanie w kierunku zapewnienia takiej sytuacji. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania funkcjonowania Portalu www.recepta.expert, jak też zmiany całości lub jego części bez uprzedzenia.

13. Świadczeniodawca ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za brak działania lub dostępności Portalu www.recepta.expert w dowolnym okresie czasu oraz nie gwarantują, że Portal www.recepta.expert będzie w pełni bezpieczny i wolny od wirusów i działań hackerskich.

14. Systemy elektroniczne, z których korzysta Świadczeniodawca zawierają stosowne rozwiązania dla ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji zdrowotnych. Jednak w pewnych przypadkach protokoły bezpieczeństwa mogą spowodować naruszenie prywatności lub osobistych informacji zdrowotnych. W takim wypadku Świadczeniodawca podejmie wszelkie możliwe środki w celu zapobieżenia naruszeniom, zgodnie z przepisami RODO.

15. Pacjent jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojego urządzenia oraz przeglądarki dla możliwości połączenia się z Portalem www.recepta.expert. Pacjent powinien korzystać z własnego programu antywirusowego.

16. Używanie i korzystanie z Portalu www.recepta.expert w sposób niewłaściwy i świadome wprowadzanie do niego tzw. wirusów, trojanów, robaków czy innych materiałów, które są technologicznie szkodliwe dla funkcjonowania Portalu www.recepta.expert jest kategorycznie zabronione. Pacjentowi nie może podejmować prób nieuprawnionego dostępu do Portalu www.recepta.expert czy serwera, na którym działa portal czy podejmować działań mających na celu ograniczenie lub zaprzestanie działania Portalu www.recepta.expert. Świadczeniodawca zgłosi każde naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować przez ujawnienie tożsamości Pacjenta lub osoby dokonującej w/w działań. W przypadku tego naruszenia prawo do korzystania z Portalu www.recepta.expert wygasa.

§ 11 Polityka prywatności

Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.recepta.expert/polityka-prywatnosci. Określa zasady przetwarzania zebranych danych osobowych oraz informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Portalu www.recepta.expert. Używając Portalu www.recepta.expert Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie
z w/w dokumentami i potwierdza, że wszystkie dane przez niego dostarczone są zgodne z prawdą.

§ 12 Informacje zawarte w Portalu www.recepta.expert

1. Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje i treści dostępne w Portalu www.recepta.expert dotyczące działalności, Usługi telemedycznej i produktów opisanych w Portalu www.recepta.expert, były dokładne i zgodne z rzeczywistością.

2. Świadczeniodawca nie gwarantuje, że treści zawarte w  Portalu www.recepta.expert będą każdorazowo w pełni dokładne, kompletne i aktualne.

3. Ogólne informacje medyczne znajdujące się w Portalu www.recepta.expert nie stanowią substytutu porady medycznej i nie mogą być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są też informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną, gdyż w tym celu należy uzyskać specjalistyczną stacjonarną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się w Portalu www.recepta.expert.

4. Świadczeniodawca może zamieszczać Portalu www.recepta.expert odnośniki do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie lub które kontrolowanych przez osoby trzecie. Odnośniki (linki) będą zamieszczone jedynie dla wygody Pacjenta i Świadczeniodawca nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do w/w stron internetowych.

§ 13 Prawa własności intelektualnej

1. Świadczeniodawca jest właścicielem i licencjobiorcą praw własności intelektualnej do Portalu www.recepta.expert i materiałów w nim opublikowanych. Materiały te pozostają pod ochroną prawa autorskiego i innych przepisów prawa,

2. Wszelkie wykorzystanie treści udostępnianych w Portalu www.recepta.expert w celu innym niż dozwolony użytek Pacjenta, wymaga uprzedniej zgody Świadczeniodawcy,

3. W przypadku wykorzystania treści udostępnianych w  Portalu www.recepta.expert, z zastrzeżeniem ust. 2 (powyżej) Świadczeniodawca winien zostać wskazany jako autor w/w treści.

§ 14 Zastosowanie przepisów prawa w Regulaminie

1. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

4) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

6) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

7) Ustawa z dnia o września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

8) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej;

9) Ustawa z dnia 29 lipca 1950 r. o zawodzie felczera;

10) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

11) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: „RODO”);

13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej;

15) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wydawania recept

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu jest lub stanie się niezgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z powodu ich zmiany lub zostanie uznana za taką przez sąd, ta część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za zmienioną, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

2. Niniejszy regulamin podlega w pełni prawu polskiemu.

3. Wszelkie spory wynikające z stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Świadczeniodawcy.

§ 16 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

kontakt@recepta.expert

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (naprzykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Comments are closed.